Pravidlá obchodu

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LAMOURCONCEPT.SK

 

Internetový obchod lamourconcept.sk dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv nevýhodnejšie pre spotrebiteľa ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich platia ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto nariadení preto nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov podľa kogentných ustanovení zákona a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali vysvetliť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovení týchto nariadení s vyššie uvedenými ustanoveniami budú tieto ustanovenia uprednostňované a mali by sa uplatňovať.

 

     1 Všeobecné

 

Tieto pravidlá definujú všeobecné podmienky, pravidlá a spôsob predaja, ktorý vedie Konrad Poliszak pôsobiaci pod názvom L'amour Boutique so sídlom v Białobrzegi na ul. Piekarska 33, prostredníctvom internetového obchodu lamourconcept.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a definuje podmienky poskytovania bezplatných elektronických služieb L'amour Boutique Konrad Poliszak.

 

     2 Definície

 

     Pracovné dni – znamenajú dni v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

     Dodanie - znamená skutočný akt dodania Tovaru, ktorý je uvedený v objednávke, Predávajúcim prostredníctvom Dodávateľa Zákazníkovi.

     Dodávateľ - znamená subjekt, s ktorým Predávajúci spolupracuje pri dodaní Tovaru:

 1. a) kuriérska spoločnosť;
 2. b) Poczta Polska S.A. so sídlom vo Varšave.

     Heslo – znamená reťazec písmen, číslic alebo iných znakov zvolených Zákazníkom pri Registrácii v Internetovom obchode, ktorý slúži na zabezpečenie prístupu do Zákazníckeho účtu v Internetovom obchode.

     Zákazník - znamená subjekt, pre ktorý je možné v súlade s Nariadeniami a zákonom poskytovať služby elektronicky alebo s ktorým možno uzavrieť Kúpnu zmluvu.

     Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá s podnikateľom vykonáva právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

     Zákaznícky účet - znamená individuálny panel pre každého Zákazníka, spustený v jeho mene Predávajúcim po registrácii Zákazníka a uzatvorení zmluvy o poskytovaní služby Zákazníckeho účtu.

     Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, podniká vo vlastnom mene a vykonáva právne úkony priamo súvisiace s jej podnikaním alebo výkonom povolania. činnosť.

     Predpisy - znamená tieto predpisy.

     Registrácia - znamená skutočný úkon vykonaný spôsobom uvedeným v Pravidlách, ktorý je potrebný na to, aby Zákazník mohol využívať všetky funkcionality Internetového obchodu.

     Predávajúci - znamená Konrad Poliszak, podnikateľ pôsobiaci pod názvom L'amour Boutique Konrad Poliszak so sídlom v Białobrzegi (26-800) na ul. Piekarska 33, NIP: 7981463251, REGON: 142676517, zapísaná v Centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti vedenom ministrom rozvoja a financií

     Webová stránka obchodu - znamená webové stránky, pod ktorými Predávajúci prevádzkuje Internetový obchod, prevádzkujúci na doméne lamourconcept.sk.

     Tovar – znamená produkt prezentovaný Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky obchodu, ktorý môže byť predmetom Kúpnej zmluvy.

     Trvalé médium – znamená materiál alebo nástroj umožňujúci Zákazníkovi alebo Predávajúcemu uchovávať informácie, ktoré sú mu osobne adresované, a to spôsobom, ktorý umožňuje prístup k informáciám v budúcnosti po dobu zodpovedajúcu účelom, na ktoré sa tieto informácie používajú, a čo umožňuje uloženú informáciu reprodukovať nezmenenú.

     Kúpna zmluva – znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku za podmienok stanovených v Pravidlách medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

 

3 Všeobecné ustanovenia a používanie Internetového obchodu

 

     Všetky práva na Internetový obchod, vrátane vlastníckych autorských práv, práv duševného vlastníctva k jeho názvu, jeho internetovej doméne, Webovej stránke Obchodu, ako aj k vzorom, formulárom, logám uverejneným na Webovej stránke obchodu (okrem log a fotografií prezentovaných na Internete Internetová stránka obchodu) Obchod za účelom prezentácie tovaru, ku ktorému patria autorské práva tretích osôb) patrí predávajúcemu a je možné ho použiť len určeným spôsobom a v súlade s predpismi a s písomným súhlasom predávajúceho.

     Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na to, aby používanie Internetového obchodu bolo možné pre užívateľov internetu využívajúcich všetky obľúbené webové prehliadače, operačné systémy, typy zariadení a typy internetového pripojenia. Minimálne technické požiadavky umožňujúce používanie webovej stránky obchodu sú webový prehliadač vo verzii aspoň Internet Explorer 11 alebo Chrome 66 alebo FireFox 60 alebo Opera 53 alebo Safari 5 alebo novší, s povoleným Javascriptom, akceptujúcim súbory „cookies“ a internetom. pripojenie so šírkou pásma najmenej 256 kbit/s. Webová stránka obchodu je optimalizovaná pre minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 pixelov.

     Predávajúci používa mechanizmus „cookies“, ktoré pri používaní Internetovej stránky obchodu Zákazníkom ukladá server Predávajúceho na pevný disk koncového zariadenia Zákazníka. Používanie súborov „cookies“ je zamerané na správne fungovanie Webovej stránky Obchodu na koncových zariadeniach Zákazníka. Tento mechanizmus neničí koncové zariadenie Zákazníka a nespôsobuje zmeny konfigurácie v koncových zariadeniach Zákazníka ani v softvéri nainštalovanom na týchto zariadeniach. Každý zákazník môže deaktivovať mechanizmus „cookies“ vo webovom prehliadači svojho koncového zariadenia. Predávajúci uvádza, že zakázanie „cookies“ môže spôsobiť ťažkosti alebo znemožniť používanie webovej stránky obchodu.

     Pre uskutočnenie objednávky v Internetovom obchode prostredníctvom Internetového obchodu a využívanie služieb poskytovaných elektronicky prostredníctvom Internetového obchodu je potrebné, aby Zákazník mal aktívny e-mailový účet.

     Pre uskutočnenie objednávky v Internetovom obchode telefonicky je potrebné, aby Zákazník mal aktívne telefónne číslo a aktívny e-mailový účet.

     Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah a Zákazníkovi je zakázané používať Internetový obchod, Internetovú stránku obchodu alebo bezplatné služby poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, slušnosťou alebo porušuje osobnostné práva tretích osôb.

     Predávajúci vyhlasuje, že verejný charakter internetu a využívanie služieb poskytovaných elektronicky môže zahŕňať riziko získania a úpravy údajov Zákazníka neoprávnenými osobami, preto by Zákazníci mali používať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu vyššie uvedených rizík. Mali by používať najmä antivírusové programy a programy, ktoré chránia identitu používateľov internetu. Predávajúci nikdy nežiada Zákazníka, aby mu poskytol Heslo v akejkoľvek forme.

     Nie je dovolené využívať zdroje a funkcie Internetového obchodu za účelom vykonávania činností Zákazníka, ktoré by porušovali záujem Predávajúceho, t.j. reklamné aktivity iného podnikateľa alebo produktu; činnosť spočívajúca v zverejňovaní obsahu nesúvisiaceho s činnosťou predávajúceho; činnosť spočívajúca v zverejňovaní nepravdivého alebo zavádzajúceho obsahu.

 

4 Registrácia

 

     Pre vytvorenie Zákazníckeho účtu je Zákazník povinný sa bezplatne zaregistrovať.

     Pre zadanie objednávky v Internetovom obchode nie je potrebná registrácia.

     Aby sa zákazník mohol zaregistrovať, musí vyplniť registračný formulár poskytnutý Predávajúcim na webovej stránke obchodu a vyplnený registračný formulár odoslať elektronicky Predávajúcemu výberom príslušnej funkcie v registračnom formulári. Zákazník si pri Registrácii nastaví individuálne Heslo.

     Zákazník má tiež možnosť registrácie prostredníctvom svojho používateľského účtu facebook.com. Vytvorenie Zákazníckeho účtu prebieha prostredníctvom vyhradeného presmerovania z Internetového obchodu na webovú stránku facebook.com, kde je Zákazník požiadaný o zadanie používateľského mena a hesla, ktoré má k svojmu používateľskému účtu na facebook.com. Po autorizácii na stránke facebook.com je Zákazník presmerovaný späť do Internetového obchodu, kde je zriadený Zákaznícky účet, s odkazom na používateľský účet na facebook.com. Používateľské meno pre facebook.com a jeho heslo nie sú predávajúcim registrované a uchovávané.

     Pri vypĺňaní registračného formulára má Zákazník možnosť prečítať si Pravidlá a akceptovať ich obsah označením príslušného poľa vo formulári.

     Zákazník môže pri Registrácii dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. Predávajúci v tomto prípade jednoznačne informuje o účele zhromažďovania osobných údajov Zákazníka, ako aj o známych alebo predpokladaných príjemcoch týchto údajov.

     Súhlas Zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely nepodmieňuje možnosť uzatvorenia zmluvy s Predávajúcim o elektronickom poskytovaní služby Zákaznícky účet. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním príslušného vyhlásenia Zákazníka Predávajúcemu. Vyjadrenie môže byť zaslané napríklad na adresu predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

     Po odoslaní vyplneného registračného formulára Zákazník bezodkladne obdrží e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári potvrdenie o Registrácii zo strany Predávajúceho. Týmto momentom je uzatvorená zmluva o elektronickom poskytovaní služby Zákaznícky účet a Zákazník získava prístup do Zákazníckeho účtu a vykonáva zmeny údajov poskytnutých pri Registrácii.

 

5 objednávok

 

     Informácie uvedené na Internetovej stránke obchodu nepredstavujú ponuku Predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka, ale iba výzvu zákazníkom na predkladanie ponúk na uzavretie Kúpnej zmluvy.

     Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

     Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode telefonicky počas hodín a dní uvedených na webovej stránke obchodu.

     Zákazník zadávajúci objednávku prostredníctvom webovej stránky obchodu dokončí objednávku výberom tovaru, o ktorý má záujem. Pridanie Tovaru do objednávky sa vykoná výberom príkazu „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ pod daným Tovarom prezentovaným na Webovej stránke Obchodu. Po vyplnení celej objednávky a uvedení v „KOŠÍKU“ spôsobu doručenia a spôsobu platby, vykoná zákazník objednávku odoslaním objednávkového formulára Predávajúcemu, kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť nákup“ na webovej stránke obchodu. Zákazník je vždy pred odoslaním objednávky Predávajúcemu informovaný o celkovej cene za vybraný Tovar a Dodaní, ako aj o všetkých dodatočných nákladoch, ktoré je povinný v súvislosti s Kúpnou zmluvou vynaložiť.

     Zákazník zadávajúci objednávku prostredníctvom telefónu používa telefónne číslo uvedené Predávajúcim na Internetovej stránke obchodu. Zákazník pri telefonickom rozhovore uvedie Predávajúcemu názov Tovaru z Tovaru dostupného na Webovej stránke obchodu, množstvo Tovaru, ktoré si želá objednať a uvedie spôsob a adresu Dodania a spôsob platby, a zároveň uvedie svoju e-mailovú adresu, aby predávajúci potvrdil obsah navrhovanej zmluvy a potvrdil objednávku - v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim. Predávajúci vždy počas telefonického rozhovoru informuje Zákazníka o celkovej cene vybraného Tovaru a celkových nákladoch na zvolený spôsob doručenia, ako aj o všetkých dodatočných nákladoch, ktoré by Zákazník bol povinný vynaložiť v prípade, ak by Kúpna zmluva bola uzatvorená. boli uzavreté.

     Predávajúci potvrdí zákazníkovi obsah navrhovanej kúpnej zmluvy zaznamenaný na trvanlivom médiu - formou elektronickej správy - potvrdenie sa uskutoční pred uzavretím kúpnej zmluvy.

     Vyhlásenie Zákazníka o uzavretí Kúpnej zmluvy, ktoré predloží po obdržaní potvrdenia od Predávajúceho, uvedené vyššie v §5 ods. 6, je zaznamenaný na trvanlivom nosiči Predávajúcim.

     Po uzavretí kúpnej zmluvy telefonicky zašle predávajúci na trvanlivom nosiči na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom informácie obsahujúce potvrdenie podmienok kúpnej zmluvy. Potvrdenie obsahuje najmä: špecifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, jeho cenu, náklady na dodanie a informáciu o prípadných ďalších nákladoch, ktoré je Zákazník povinný v súvislosti s Kúpnou zmluvou vynaložiť.

     Zadanie objednávky predstavuje predloženie ponuky Zákazníka Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy na Tovar, ktorý je predmetom objednávky.

     Po odoslaní objednávky predávajúci zašle potvrdenie o jej odoslaní na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

     Následne po potvrdení objednávky predávajúci zašle informáciu o prijatí objednávky na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. Informáciou o prijatí objednávky na realizáciu je vyhlásenie predávajúceho o prijatí ponuky uvedené v §5 ods. 9 vyššie a jeho prijatím Zákazníkom je uzatvorená Kúpna zmluva.

     Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúci potvrdí zákazníkovi jej podmienky zaslaním na trvanlivom médiu na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky.

 

6 Platby

 

     Ceny na Internetovej stránke obchodu umiestnené pri danom Tovare sú ceny brutto a neobsahujú informácie o nákladoch na doručenie a akýchkoľvek iných nákladoch, ktoré bude Zákazník povinný vynaložiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou, o ktorej bude Zákazník informovaný. informovaný pri výbere spôsobu doručenia a zadávaní objednávky.

     Zákazník si môže zvoliť nasledovné spôsoby platby za objednaný tovar:

 1. a) bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho (v tomto prípade bude realizácia objednávky začatá po odoslaní potvrdenia objednávky predávajúcim zákazníkovi a po obdržaní informácie z banky o úspešnom dokončení platby);
 2. b) platobnou kartou alebo bankovým prevodom prostredníctvom externého platobného systému PayPro SA, ktorý prevádzkuje spoločnosť PayPro SA so sídlom v Poznani (v tomto prípade sa realizácia objednávky začne po odoslaní potvrdenia objednávky Predávajúcim Zákazníkovi a po prijatí objednávky). zo systému PayPro S.A. informácie o úspešnom dokončení platby);
 3. c) na dobierku, platba Dodávateľovi pri realizácii Dodávky (v tomto prípade bude realizácia objednávky začatá po odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky Predávajúcim Objednávateľovi).

     Zákazník by mal uhradiť objednávku vo výške vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy do 5 kalendárnych dní, ak si zvolil formu platby vopred.

     V prípade neuhradenia platby objednávateľom v lehote uvedenej v §5 ods. 3, Predávajúci informuje Zákazníka o stornovaní objednávky prostredníctvom e-mailu alebo písomne.

 

7 Doručenie

 

     Predávajúci vykonáva Dodanie na území Poľskej republiky, Rakúska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Španielska, Holandska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka , Nórsko, Slovensko, Slovinsko, USA, Švajčiarsko, Švédsko, Maďarsko, Taliansko.

     Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, bez vád.

     Predávajúci zverejňuje informáciu o počte Pracovných dní potrebných na Dodanie a realizáciu objednávky na Internetovej stránke obchodu.

     Dátum dodania a vykonania objednávky uvedený na webovej stránke obchodu sa počíta do pracovných dní v súlade s §6 ods. 2 Predpisov.

     Objednaný Tovar je Zákazníkovi doručený prostredníctvom Dodávateľa na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Ak si vyberiete možnosť doručenia poskytovanú dodávateľom - Poczta Polska S.A.: Vyzdvihnutie na mieste, dodacou adresou bude adresa miesta vyzdvihnutia, ktorú si Zákazník zvolil v čase zadania objednávky.

     V deň odoslania Tovaru Zákazníkovi je na e-mailovú adresu Zákazníka alebo formou SMS na telefónne číslo Zákazníka zaslaná informácia potvrdzujúca odoslanie zásielky Predávajúcim.

     Zákazník je povinný prezrieť si doručenú zásielku včas a spôsobom akceptovaným pre zásielky daného druhu. V prípade straty alebo poškodenia zásielky má Objednávateľ právo požiadať pracovníka Dodávateľa o spísanie riadneho protokolu.

     Predávajúci priloží k zásielke, ktorá je predmetom Dodávky, doklad o kúpe s dodaným Tovarom.

 

8 Záruka

 

     Predávajúci zabezpečuje Dodanie Tovaru bez fyzických a právnych vád. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ak má Tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka).

     Ak má tovar chybu, zákazník môže:

 1. a) predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí zákazníkovi vymení vadný Tovar za Tovar bez vady alebo neodstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí, ak už bol Tovar Predávajúcim vymenený alebo opravený alebo Predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť Tovar za Tovar bez vád alebo odstrániť vady. Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhované Predávajúcim požadovať výmenu Tovaru za bezvadný, alebo namiesto výmeny Tovaru požadovať odstránenie vady, pokiaľ vec neuvedie do súladu so zmluvou spôsobom zvolená Zákazníkom nie je možná alebo by si vyžadovala nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným Predávajúcim. Pri posudzovaní prekročenia nákladov sa berie do úvahy hodnota Tovaru bez vád, druh a závažnosť zistenej vady, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol Zákazník vystavený iným spôsobom uspokojenia. .
 2. b) požadovať výmenu chybného Tovaru za Tovar bez vady alebo odstránenie vady. Predávajúci je povinný vymeniť vadný Tovar za tovar bez vád alebo vadu odstrániť v primeranej lehote bez nadmerných ťažkostí pre zákazníka. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Zákazníka, ak uvedenie vadného Tovaru do súladu s Kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je možné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s iným možným spôsobom uvedenia do súladu s Kúpnou zmluvou. Náklady na opravu alebo výmenu znáša Predávajúci.

     Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadnú vec na adresu predávajúceho. V prípade Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, náklady na doručenie hradí Predávajúci.

     Predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa fyzická chyba zistí do dvoch rokov od dodania Tovaru Zákazníkovi. Nárok na odstránenie vady alebo výmenu Tovaru za bezvadný zaniká uplynutím jedného roka, táto lehota sa však nemôže skončiť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. Zákazník môže v tejto lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo podať vyhlásenie o znížení ceny z dôvodu vady tovaru. Ak zákazník požiadal o výmenu Tovaru za bezvadný alebo odstránenie vady, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo vyjadrenie k zníženiu ceny začína plynúť neplatným uplynutím lehoty na výmenu Tovaru alebo odstránenie vady. defekt.

     Akékoľvek reklamácie súvisiace s Tovarom alebo realizáciou Kúpnej zmluvy môže Zákazník uplatniť písomne na adresu Predávajúceho.

     Predávajúci odpovie na reklamáciu Tovaru alebo reklamáciu súvisiacu s plnením kúpnej zmluvy nahlásenú Zákazníkom do 14 dní odo dňa podania žiadosti obsahujúcej reklamáciu.

     Zákazník môže predávajúcemu podať sťažnosť v súvislosti s využívaním bezplatných služieb poskytovaných predávajúcim elektronicky. Sťažnosť je možné podať v elektronickej forme a zaslať na adresu biuro@lamour.com.pl. Zákazník by mal v reklamácii uviesť popis problému. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, posúdi reklamácie a poskytne zákazníkovi odpoveď.

     Predávajúci nevyužíva mimosúdne riešenie sporov uvedené v zákone zo dňa 23.9.2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

     Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu.

     Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení predávajúcemu. Toto vyhlásenie je možné zaslať napríklad písomne na adresu predávajúceho, e-mailom na adresu predávajúceho. Vyhlásenie je možné podať na formulári, ktorého vzor umiestnil Predávajúci na Webovú stránku obchodu.

     Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím.

     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa táto považuje za neplatnú.

     Ak spotrebiteľ podal vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy skôr, ako predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka prestáva byť záväzná.

     Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky ním uhradené platby, vrátane nákladov na doručenie Tovaru Spotrebiteľovi. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prevzatia Tovaru späť alebo doručenia Spotrebiteľa dokladu o zaslaní Tovaru späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

     Ak si Spotrebiteľ uplatňujúci právo na odstúpenie od zmluvy zvolil iný spôsob doručenia Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.

     Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od Kúpnej zmluvy. Pre dodržanie lehoty stačí zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho pred uplynutím lehoty.

     V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, iba priame náklady na vrátenie Tovaru.

     Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku jeho použitia spôsobom, ktorý ide nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

     Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.

 

10 bezplatné služby

 

     Predávajúci poskytuje zákazníkom bezplatné elektronické služby:

 1. a) umožniť zákazníkom zadávať objednávky, vykonávať rezervácie a uzatvárať zmluvy o predaji za podmienok stanovených v týchto pravidlách
 2. b) prezentovať Zákazníkom reklamný obsah prispôsobený ich záujmom
 3. c) umožnenie Zákazníkom využívať služby Košíka
 4. d) umožnenie prezerania Obsahu umiestneného v Obchode
 5. e) newsletter
 6. f) vedenie Zákazníckeho účtu
 7. g) uverejňovanie stanovísk
 8. h) kontaktný formulár.

     Služby uvedené v §10 ods 1 vyššie sú poskytované 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

     Predávajúci si vyhradzuje právo voľby a zmeny druhu, formy, času a spôsobu udelenia prístupu k vybraným uvedeným službám, o ktorých bude Zákazníkov informovať spôsobom primeraným zmene Pravidiel.

     Služba Kontaktný formulár spočíva v odoslaní správy Predávajúcemu prostredníctvom formulára umiestneného na Internetovej stránke obchodu.

     Odstúpenie od bezplatnej služby Kontaktný formulár je možné kedykoľvek a spočíva v zastavení zasielania dopytov Predávajúcemu.

     Službu Newsletter môže využiť každý Zákazník, ktorý zadá svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo prostredníctvom registračného formulára poskytnutého Predávajúcim na Internetovej stránke obchodu. Po odoslaní vyplneného registračného formulára Zákazník obratom obdrží e-mailom na e-mailovú adresu / telefónne číslo uvedené v registračnom formulári aktivačný odkaz na potvrdenie prihlásenia sa na odber Newsletteru. Aktiváciou odkazu Zákazníkom je uzatvorená zmluva o poskytovaní služby Newsletter elektronickými prostriedkami.

     Služba Newsletter spočíva v tom, že predávajúci zasiela na e-mailovú adresu alebo prostredníctvom SMS správ v elektronickej podobe, ktoré obsahujú informácie o nových produktoch alebo službách v ponuke predávajúceho. Newsletter zasiela Predávajúci všetkým Zákazníkom, ktorí sa prihlásili.

     Každý Newsletter adresovaný daným Zákazníkom obsahuje najmä: údaje o odosielateľovi, vyplnené pole „Predmet“ špecifikujúce obsah správy a informáciu o možnosti a spôsobe odstúpenia od bezplatnej služby Newsletter.

     Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Newsletteru prostredníctvom odkazu uvedeného v každom e-maile alebo textovej správe zaslanej v rámci služby Newsletter.

     Služba zákazníckeho účtu je k dispozícii po registrácii za podmienok opísaných v pravidlách a spočíva v tom, že zákazníkovi poskytnete na webovej stránke obchodu vyhradený panel, ktorý zákazníkovi umožní upravovať údaje poskytnuté pri registrácii, ako aj sledovať stav objednávok a históriu už dokončených objednávok.

     Zákazník, ktorý sa zaregistroval, môže podať žiadosť o vymazanie zákazníckeho účtu predávajúceho, ak však predávajúci podá žiadosť o vymazanie zákazníckeho účtu, môže byť vymazaný do 14 dní od podania žiadosti.

     Služba Zverejňovanie názorov spočíva v tom, že umožňuje predávajúcemu zverejniť zákazníkom, ktorí uskutočnili nákup, individuálne a subjektívne názory zákazníka týkajúce sa najmä Tovaru na stránke obchodu.

     Odstúpenie od služby uverejňovania názorov je možné kedykoľvek a spočíva v tom, že zákazník prestane zverejňovať obsah na webovej stránke obchodu.

     Predávajúci je oprávnený zablokovať prístup k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám v prípade, že Zákazník koná v neprospech Predávajúceho, t.j. vykonáva reklamnú činnosť iného podnikateľa alebo produktu; činnosť spočívajúca v zverejňovaní obsahu nesúvisiaceho s činnosťou predávajúceho; činnosť spočívajúcu v zverejňovaní nepravdivého alebo zavádzajúceho obsahu, ako aj v prípade konania Zákazníka v neprospech iných Zákazníkov, porušovania zákona alebo ustanovení Predpisov Zákazníkom, ako aj pri blokovaní prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatne služieb je odôvodnené bezpečnostnými dôvodmi - najmä: prelomenie zabezpečenia Internetovej stránky Obchodu Zákazníkom alebo iné hackerské aktivity. Blokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám z vyššie uvedených dôvodov trvá na dobu nevyhnutnú na vyriešenie problému, ktorý je základom pre zablokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám. O zablokovaní prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám informuje Predávajúci Zákazníka elektronickými prostriedkami na adresu uvedenú Zákazníkom v registračnom formulári.

 

11 Zodpovednosť objednávateľa v rozsahu ním zverejneného obsahu

 

     Zákazník zverejnením obsahu a jeho sprístupnením dobrovoľne šíri obsah. Uverejnený obsah nevyjadruje názory Predávajúceho a nemal by byť stotožňovaný s jeho činnosťou. Predávajúci nie je poskytovateľom obsahu, ale iba subjektom, ktorý na tento účel poskytuje vhodné IKT zdroje.

     Zákazník vyhlasuje, že:

 1. a) je oprávnený používať majetkové autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a/alebo príbuzné práva k – v tomto poradí – dielam, predmetom práv priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) a/alebo predmetom súvisiacich práv, ktoré tvoria obsah;
 2. b) umiestnenie a sprístupnenie osobných údajov, vyobrazenia a informácií o tretích osobách v rámci služieb uvedených v § 10 Nariadení bolo zákonné, dobrovoľné a so súhlasom dotknutých osôb;
 3. c) súhlasí s prezeraním zverejneného obsahu ostatnými Zákazníkmi a Predávajúcim, ako aj oprávňuje Predávajúceho na ich bezplatné používanie v súlade s ustanoveniami týchto Poriadkov;
 4. d) udeľuje súhlas na vypracovanie diel v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

     Zákazník nemá nárok na:

 1. a) zverejňovanie osobných údajov tretích osôb v rámci využívania služieb uvedených v § 10 Nariadení a šírenie imidžu tretích osôb bez povolenia alebo súhlasu tretej strany, ktorý vyžaduje zákon;
 2. b) zverejňovanie reklamného a/alebo propagačného obsahu v rámci využívania služieb uvedených v § 10 Nariadení.

     Predajca je zodpovedný za obsah zverejnený Zákazníkmi za predpokladu, že dostanú upozornenie v súlade s § 12 Nariadenia.

     Zákazníkom je zakázané uverejňovať obsah, ktorý by mohol najmä:

 1. a) byť zverejnené v zlej viere, napríklad s úmyslom porušiť osobné práva tretích osôb;
 2. b) porušovať akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv súvisiacich s ochranou autorských práv a práv s nimi súvisiacich, ochranou práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo súvisiacich s povinnosťou mlčanlivosti;
 3. c) byť urážlivý alebo ohrozovať iných ľudí, obsahovať slovnú zásobu, ktorá porušuje dobré mravy (napríklad používaním vulgárnych výrazov alebo výrazov bežne považovaných za urážlivé);
 4. d) byť v rozpore so záujmom predávajúceho, t.j. obsahom tvoriacim reklamné materiály iného podnikateľa alebo produktu; obsah nesúvisiaci s činnosťou Predávajúceho; nepravdivý alebo zavádzajúci obsah;
 5. e) inak porušovať ustanovenia Nariadenia, slušnosti, platného práva, spoločenských alebo morálnych noriem.

     V prípade prijatia oznámenia v súlade s § 12 Nariadenia si Predávajúci vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť obsah uverejnený Zákazníkmi v rámci ich využívania služieb uvedených v § 10 Nariadení, najmä pokiaľ ide o k obsahu, o ktorom sa na základe správ tretích strán alebo príslušných orgánov zistilo, že môžu predstavovať porušenie týchto Nariadení alebo platných zákonov. Predávajúci nevykonáva priebežnú kontrolu zverejneného obsahu.

     Zákazník súhlasí s tým, že Predajca môže bezplatne používať obsah, ktorý umiestnil ako súčasť Internetovej stránky obchodu.

 

12 Nahlásenie hrozby alebo porušenia

 

     V prípade, že sa Zákazník alebo iná fyzická alebo právnická osoba domnieva, že obsah zverejnený na Stránke Obchodu porušuje jeho práva, osobnostné práva, slušnosť, city, morálku, presvedčenie, zásady čestnej súťaže, know-how, tajomstvo chránené zákonom resp. na základe záväzku môže oznámiť Predávajúcemu možné porušenie.

     Predajca, ktorý je upozornený na možné porušenie, okamžite podnikne kroky na odstránenie obsahu, ktorý spôsobil porušenie z webovej stránky obchodu.

 

13 Ochrana osobných údajov

 

     Pravidlá ochrany osobných údajov sú súčasťou Zásad ochrany osobných údajov.

 

14 Ukončenie zmluvy (nevzťahuje sa na kúpne zmluvy)

 

     Zákazník aj Predávajúci môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov, za predpokladu zachovania práv nadobudnutých druhou zmluvnou stranou pred ukončením vyššie uvedeného. dohoda a ustanovenia nižšie.

     Zákazník, ktorý sa zaregistroval, ukončuje zmluvu o poskytovaní elektronických služieb zaslaním príslušného prejavu vôle Predávajúcemu, a to pomocou akéhokoľvek prostriedku komunikácie na diaľku, ktorý Predávajúcemu umožní prečítať si prejav vôle Zákazníka.

     Predávajúci ukončí zmluvu o poskytovaní elektronických služieb zaslaním príslušného prejavu vôle Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri Registrácii.

 

15 Záverečné ustanovenia

 

     Predávajúci zodpovedá za nesplnenie alebo nesprávne plnenie zmluvy, avšak v prípade zmlúv uzatvorených so zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi, zodpovedá predávajúci len v prípade úmyselného poškodenia a v medziach strát, ktoré skutočne vznikli. Zákazník, ktorý je podnikateľom.

     Obsah týchto Nariadení môže byť zaznamenaný vytlačením, uložením na nosič alebo kedykoľvek stiahnutím z webovej stránky obchodu.

     V prípade sporu vzniknutého na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť vec zmierom. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto pravidiel je poľské právo.

     Predávajúci informuje zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti využitia mimosúdnych prostriedkov pri riešení reklamácií a uplatňovaní reklamácií. Pravidlá prístupu k týmto konaniam sú k dispozícii na úradoch alebo na webových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne riešenie sporov. Môžu to byť najmä ombudsmani pre spotrebiteľov alebo Vojvodské inšpektoráty obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je dostupný na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa. Predávajúci informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ existuje online platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma ODR).

     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim na vykonanie pred dátumom nadobudnutia účinnosti nových Pravidiel sa realizujú na základe Predpisov, ktoré boli účinné v deň zadania objednávky Zákazníkom. Novela Pravidiel nadobúda účinnosť do 7 dní odo dňa jej zverejnenia na Webovej stránke Obchodu. O zmene Pravidiel bude Predávajúci Zákazníka informovať 7 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Pravidiel prostredníctvom e-mailovej správy s odkazom na text zmenených Pravidiel. Ak Zákazník neakceptuje nový obsah Pravidiel, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu, čo má za následok ukončenie zmluvy v súlade s ustanovením §14 Pravidiel.

     Nariadenia nadobúdajú platnosť 11. septembra 2018.

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium